· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Bilimlerinde Eğitim Alan Doktora Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
Burcu Cengiz1, Ayse Çal2, Dilay Açıl3, Zuhal Bahar4, Ayşe Beşer4
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye
3Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sinop, Türkiye
4Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Problem Çözme Envanteri, problem çözme becerisi, sağlık bilimleri, doktora öğrencileri

Amaç: Bu çalışma sağlık bilimleri enstitüsünde doktora eğitimi alan öğrencilerin problem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi alan 305 öğrenci çalışmanın evrenini ve çalışmaya katılmayı kabul eden 86 öğrenci çalışmanın örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Sosyodemografik Veri Formu ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %59.3’ü hemşirelik alanında, %40.7’si sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı diğer disiplinlerde doktora eğitimine devam etmektedir. PÇE’den alınan toplam puan ortalaması 97.41±20.28 olup, problem çözme becerilerinin algılanmasında en fazla değerlendirici yaklaşım alt boyutunun (6.98±3.58) kullanıldığı saptanmıştır. Tez dönemindeki öğrencilerin ders dönemindeki öğrencilere göre problem çözme becerilerinin daha yüksek; hemşirelik doktora öğrencilerinin diğer disiplinlere göre problem çözme becerilerinin daha düşük olduğu belirlenmiş olup; bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).

Sonuç: Doktora öğrencilerinin problem çözme becerilerinin arttırılmaya çalışılması, konuyla ilgili araştırmalar yürütülmesi, bilimsel çalışmaların ve eğitim becerilerinin kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. Hemşirelik doktora öğrencilerinin problem çözme becerilerinin daha düşük olduğu belirlendiğinden bu alandaki öğrencileri süreç içinde etkileyen faktörler belirlenmelidir. Tez danışmanlarının da problem çözme becerilerini destekleyici tutumları öğrencileri olumlu yönde etkileyebilir.