· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AKUT MEZENTER İSKEMI HASTALARINDA HEMOGRAM PARAMETRELERI TIKANIKLIĞIN DÜZEYI VE YERI İLE İLIŞKILI MIDIR ?
Erkman Sanrı, Sinan Karacabey, Haldun Akoglu
Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut mezenterik iskemi, Hemogram parametreleri, Bilgisayarlı tomografi, RDW, MPV

Amaç: Akut mesenterik iskemi (AMİ), erken teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyan yüksek mortaliteye sahip bir hastalıktır. AMİ için hızlı bir prognostik araç araştırılmaktadır. Hemogram parametreleri ise; ucuz ve hızlı olduklarından, acil servislerde yaygın olarak kullanılan tanısal araçlardır.

Bu çalışmadaki birincil amacımız, superior mezenterik arter (SMA) ve trunkus çöliyakustaki (TÇ) obstrüksiyon düzeylerinin öngörülmesinde, hemogram parametrelerinin öneminin değerlendirilmesidir. İkincil amacımız ise AMİ hastalarında obstrüksiyonun yerinin belirlenmesinde hemogram parametrelerinin öneminin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, 214 AMİ hastasının tıbbi kayıtları incelenerek; hemoglobin, hematokrit, trombosit, MPV, RDW değerleri ve bilgisayarlı tomografi sonuçları kaydedilmiştir. Kayıtlarında eksikleri olan hastalar dışlanmıştır ve 208 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: 208 AMİ hastasının 123’ü (% 59.1) erkekti. Medyan yaş 68 idi (IQR: 59, 77). SMA’da ve Tǒda obstrüksiyon düzeyi grupları arasında, hemogram parametreleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Obstrüksiyon lokasyon grupları arasındaki fark da hemogram parametreleri açısından klinik olarak anlamlı değildi.

Sonuç: AMİ hastalarında, hemogram parametrelerinin, obstrüksiyonun düzeyi ve lokasyonu ile ilişkili olmadığını tespit ettik. Diğer patofizyolojik süreçler, bu hastaların hayatta kalması için daha önemli gibi görünmektedir.