· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
NAZOFARENKS KANSERLİ OLGULARDA RADYOTERAPİ SONRASI MASTİKATÖR KASLARDA VE PAROTİS BEZLERİNDE GELİŞEN DEĞİŞİKLİKLERİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Taner Arpacı1, Gamze Uğurluer2, Gülhan Örekici3, Tuğana Akbaş1, Meltem Serin2
1SHMYO Acıbadem University, Acıbadem Adana Hospital, Radiology, Adana, Turkey
2Acıbadem University School of Medicine, Acıbadem Adana Hospital, Radiation Oncology, Adana, Turkey
3Mersin University School of Medicine, Department of Statistics, Mersin, Turkey1
Anahtar Sözcükler: Manyetik rezonans görüntüleme, mastikatör kas, nazofarenks kanseri, parotis bezi, radyoterapi

Amaç: Bu çalışmada, nazofarenks kanserli olgularda radyoterapi (RT) sonrası mastikatör kaslarda ve parotis bezlerinde ortaya çıkan değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Kurumumuzda 2009-2016 yılları arasında nazofarenks kanseri tanısıyla RT verilen 31 olgunun RT öncesi ve sonrası çekilen MRG’leri retrospektif olarak değerlendirildi. T2 ağırlıklı aksiyel imajlarda mastikatör kasların ve parotis bezlerinin maksimum transvers çapları ve sinyal özellikleri kaydedildi. Normal (hipointens) sinyal 0, hafif sinyal artışı 1 ve belirgin sinyal artışı 2 olarak skorlandı.

Bulgular: RT öncesi çekilen ve takipte en son çekilen MRG arasındaki ortalama süre 44 aydı (12-84 ay). Sağ masseter kası (RM):2.32mm (15%), sol masseter (LM):2.42mm (15.4%), sağ medial pterygoid (RMP):1.26mm (8.7%), sol medial pterygoid (LMP):1.71mm (12%), sağ lateral pterygoid (RLP):1.35mm (9.6%), sol lateral pterygoid (LLP):1.32mm (9.4%), sağ parotis bezi (RP):8.22mm (26%) ve sol parotis bezi (LP):8.87mm (28%) oranında incelme gösterdi. RM 8 olguda (26%) hafif, LM 5 olguda (16%) hafif, RMP 5 olguda (16%) hafif ve 1 olguda (3,5%) belirgin, LMP 4 olguda (13%) hafif ve 2 olguda (6,5%) belirgin, RLP ve LLP 8’er olguda (26%) hafif ve 3’er olguda (9,7%) belirgin, RP 10 olguda (32%) hafif ve 18 olguda (58%) belirgin, LP 10 olguda (32%) hafif ve 17 olguda (55%) belirgin sinyal artışı gösterdi.

Sonuç: Hacim kaybı ve sinyal artışı en sık parotis bezlerinde gözlendi. Mastikatör kaslar arasında en sık hacim kaybı masseterde ve en sık sinyal artışı lateral pterygoid kasta saptandı. Radiotherapy induced changes of masticatory muscles and parotid glands on MRI in patients with nasopharyngeal carcinoma