· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Acilde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Duyarlılıkları
Aslı Aydoğan1, Özlem Ceyhan2
1Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Amasya, Türkiye 2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acil servis, etik, duyarlılık, sağlık personeli

Amaç: Araştırma acilde çalışan sağlık personellerinin etik duyarlılıklarını belirlemek amacıyla kesitsel tipte yapılmıştır.

Çalışma Planı: Araştırma Kayseri il merkezinde bulunan hastanelerin acil servislerinde çalışan sağlık personelleri ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri anket formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis analizi, Dunn testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, acilde çalışan sağlık personelinin %54.1’inin etik ikilem yaşadığı, %45.7’sinin en çok “tedavi uygulamalarında” etik ikilem yaşadığı, %38.6’sının etik ikileme yaklaşımda “hastaya göre en yararlı olanı yaptığı”nı belirttiği, %67.2’sinin etik ile ilgili eğitim aldığı, eğitimi seminer veya kurstan alanların etik duyarlılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmada kadın sağlık personellerinin, mesleğini kendi isteğiyle seçenlerin ve meslekte çalışma süresi 11 yıl ve üzeri olanların etik duyarlılıkları yüksek bulunmuştur. Ayrıca çalışılan kurumun sağlık personellerinin etik duyarlılıklarını etkilediği görülmüştür (p<0.05). Çalışmaya katılan sağlık personellerinin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir [85(70-97)].

Sonuç: Acilde çalışan sağlık personellerinin etik duyarlılık düzeylerinin geliştirilmesi, bunun için kapsamlı ve sürekli eğitimlerin planlanması ve eğitimlerin uygulamalı olarak yapılması önerilebilir.