· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde Nonfarmakolojik Yöntemleri Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Tülay Sağkal Midilli1, İsmet Eşer2, Şebnem Yücel2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Manisa, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, nonfarmakolojik yöntemler, hemşire

Amaç: Araştırma cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemleri kullanma durumları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir ve bir üniversite Hastanesi’nin cerrahi birimlerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini cerrahi kliniklerinde çalışan 210 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli olan, katılmak istemeyen, ulaşılamayan 42 hemşire araştırmanın örneklemine dâhil edilmemiştir. Araştırmanın örneklem sayısı 168 hemşire olup, evrenin %80’nini oluşturmuştur.

Bulgular: Hemşireler ağrısı olduğunda %75’i analjezik aldığını, %66.7’si dinlendiğini ve %46.4’ uyuduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin %53’ü ağrısı olduğunda öncelikli olarak Nonfarmakolojik Ağrı Yöntemleri (NFY) tercih ettiği ancak hemşirelerin %92.9’u hastaların ağrısı olduğunda farmakolojik yöntemleri tercih ettiğini belirtmiştir. Hemşirelerin %47’si NFY analjezik verilmeden önce kullandığını belirtmiştir. Hemşirelerin %97.6’sının mezuniyet sonrası dönemde NFY ilgili eğitim almadığını ve bu konuda hemşirelerin %69.6’sının orta düzeyde bilgisi olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin hastaların ağrısını gidermede çoğunlukla hiç kullanmadıkları NFY; akupressür (%95.8), TENS (%92.3), meditasyon (%91.1), aromaterapidir (%89.9). Hemşirelerin çoğunlukla her zaman kullandıkları NFY; soğuk uygulama (%21.4), danışmanlık (%14.9), gevşeme egzersizleridir (%9.5). Hemşirelerin NFY kullanmayı zorlaştıran/engelleyen durumlar; iş yükünün fazla olması (%86.3), ağrıyı hızla kontrol altına alma isteği (%78), hastaların bu yöntemlerin etkisine inanmamasıdır (%58.9). Hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça NFY konusundaki bilgi düzeyinin arttığı saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin ağrı yönetiminde NFY çok sık kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.