· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği’nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Neşe Altınok Ersoy, İmatullah Akyar
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, hemşirelik, kaşıntı, kronik böbrek yetmezliği, 5-D kaşıntı ölçeği

Amaç: Bu araştırma çok boyutlu kaşıntı ölçeği 5-D Itch Scale’in Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacıyla metodolojik olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan iki üniversite hastanesinin hemodiyaliz merkezlerinde tedavi gören kaşıntı semptomunu yaşayan hastalar oluşturmuştur. 5-D Itch Scale’in Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması 100 hasta ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve kapsam geçerliği için Davis Tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Kaiser-Mayer-Olkin test sonucunun 0.678 olduğu, Bartlett’s Küresellik testi p değerinin 0.000 olduğu ve 5-D Kaşıntı Ölçeği için açıklanan toplam varyansın %70.284 olduğu bulunmuştur. Uygulanan güvenirlik analizi sonucunda 5-D Kaşıntı Ölçeği Cronbach’s Alfa değeri 0.608 ve tekrar test ile ilk test arasındaki uyum Inter-Class Correlation Coefficient-ICC 0.936 olarak elde edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada 5-D Kaşıntı Ölçeğinin hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda geçerli-güvenilir olduğu saptanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına dayanarak, ölçeğin, hemşirelerin kaşıntı semptomunun değerlendirilmesinde ve girişimlerin planlanmasında kullanılması önerilmektedir.