· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Etkinliği ve İlişkili Değişkenler
Rujnan Tuna1, Birşen Dallı2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
2Tc Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Birimi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakımın niteliği, hasta güvenliği, hemşire, nöbet devir teslimi

Amaç: Nöbet devir teslimi klinik uygulamanın temel bir birleşeni olup, güvenli hasta bakımının sürdürülmesi için gereklidir. Bakımın devamlığının sağlanması ve sunulan bakımın niteliğinin artırılması için vardiyalar arası etkin bir bilgi transferinin sağlanması gereklidir. Herhangi bir nöbet devir teslim hatası hastanın güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu çalışma hemşirelerin nöbet devir teslim etkinliği ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı araştırma tasarımında gerçekleştirildi.

Yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir kamu hastanesinde ve farklı birimlerde çalışan 222 hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verilerinin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu ve Nöbet Devir Teslim Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Çalışma için katılımcılardan, kurum yöneticilerinden ve etik kuruldan izin alındı.

Bulgular: Araştırma sonucunda hemşirelerinin nöbet devir teslimi etkinliğinin orta değerin üzerinde olduğu, “bilginin niteliği” alt boyutunda ise en yüksek puanı aldıkları belirlenmiştir. Kişisel ve mesleki özelliklere göre ise hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği ile sadece cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşire nöbet devir tesliminin etkin olarak gerçekleştirildiği belirlenmiş olsa da hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için hemşire nöbet devir teslim süreciyle ilgili olarak daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır.