· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi
Hatice İskender1, Eda Dokumacıoğlu1, Yalçın Kanbay2, Nurhayat Kılıç2
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, Artvin, Türkiye
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Hemşirelik, Artvin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Depresyon, üniversite öğrencileri, sağlıklı yaşam, demografik özellikler

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bunlarla ilişkili etmenleri saptamaktır.

Yöntem: Veriler 303 öğrenciye “sosyo demografik özellikler anketi”, beslenme alışkanlıkları formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” uygulanarak toplandı.

Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 20.2, BDÖ puan ortalaması 13.91, SYBDÖ puan ortalaması 123.69 dur. Öğrencilerin %41.9’unda hafif, %15.5’inde orta ve %7.6’sında şiddetli düzeyde depresyon bulunmaktadır. Sağlık algısı kötü düzeyde olanlar (25.88) orta düzeyde olanlardan (15.74), orta düzeyde olanlar ise iyi düzeyde olanlardan (12.57) anlamlı düzeyde yüksek BDÖ puan ortalamasına sahiptirler (p<0.05).

Tartışma: Sonuç olarak öğrencilerin önemli bir oranında depresyon puanlarının yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin cinsiyet, sigara ve alkol kullanma durumları, sağlıklarını ve kişiliklerini algılayış biçimleri, sosyal faaliyetlere katılım durumları ve barınma biçimlerinin depresyon puan ortalamalarını etkilediği belirlendi. Öğrencilerde sağlıklı yaşam davranışlarını ve depresyon puan düzeylerini olumlu yönde etkileyen faktörler desteklenmelidir.