· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Merkezi Hekim Randevu Sistemİ (MHRS) Uygulamalarına Yönelik Memnuniyet Ve Erişilebilirlik Düzeyinin Belirlenmesi
Arzu Kurşun1, Esra Gökçen Kaygısız2
1Giresun Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı, Giresun, Türkiye
2Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Giresun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: MHRS, kullanıcı memnuniyeti, kalite, erişilebilirlik

Bu çalışma; MHRS uygulamalarının memnuniyet ve erişilebilirlik derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yasal izinler çerçevesinde Giresun’daki bir devlet hastanesine kontrol veya muayene olmak için gelen ayakta hastalara kapsamlı anket soruları yöneltilmiş ve elde edilen bulgular SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2015 yılında ayakta hasta sayısı üzerinden hesaplanmış olup, %5 hata payı ve %95 güven aralığında 384 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan örneklem sayısı ise 500’dür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan Anket Formu kullanılmıştır. Veri toplanması, önceden anket yapım teknikleri ve iletişim kurma konularında eğitim verilmiş 5 anketör vasıtasıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 26,7±8,2’dir. Katılımcıların %62,8’i kadındır. Medeni durumları incelendiğinde; %53,8’inin bekâr olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim düzeylerinde ise %46,07’sinin yüksekokul veya üniversite mezunu olduğu görülmüştür. İkinci sırada ise %26,77 ile lise mezunları gelmektedir. Grubun %63,65‘i şehirde ikamet etmekte olup, %64,28’i çalışmamaktadır. ‘MHRS uygulamasına nasıl erişiyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların %53,01’i Alo 182 telefon hattını kullanarak cevabını vermiştir. %29,71 ile ikinci sırada MHRS.gov.tr web sitesi gelmektedir. Katılımcıların gelir durumu ya da yaşadıkları coğrafya nedeniyle akıllı telefona ya da internet erişimine sahip olamamaları ve ayrıca Giresun ilinin engebeli şartları nedeniyle çoğu köy ve kasabada internet erişiminin olmaması, bölgede çoğu zaman yoğun rüzgâr ve yağışın olması nedeniyle telefon hizmetlerinin aksaması neden gösterilebilir. Ayrıca, MHRS kullanan katılımcıların büyük çoğunluğu sistemi kaliteli bulmaktadırlar.