· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ATEŞLI NÖTROPENIK PEDIATRIK ONKOLOJI HASTALARINDA SCD14 ALT TIPININ SEPSIS BIYOBELIRTECI OLARAK TANIDAKI ROLÜ
Şebnem Kuter1, Cengiz Canpolat2, Kaan Yılancıoğlu3
1Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Child Health and Diseases, Istanbul, Turkey
2Acıbadem University, Department of Child Health and Diseases, Istanbul, Turkey
3Üsküdar University, Department of Bioengineering, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Biyobelirteç, Febril Nötropeni, Presepsin, sCD14-alt tipi

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, Çocukluk çağında gelişen Febril Nötropeni (FN) hastalarında presepsin’in bakteriyemi/sepsisin saptanmasında ek bir tanı aracı olarak potansiyelini değerlendirmek amaçlanmıştır. Febril nötropeni kanser kemoterapisinin en yaygın komplikasyonlarından biridir ve acilen bir tedavi gerektirir. FN’ de kültür örnekleri alınmalı ve hızlı bir şekilde geniş spektrumlu antibiyoterapi uygulanmalıdır. Nötropenik hastalarda ateşin tek nedeni bakteriyel enfeksiyon değildir. Kemoterapötikler, hastalığın kendisi, viral ve fungal ajanlar ateşin diğer sebepleri olabilir. Ateş nedenini ayırt etmek için çeşitli biyolojik belirteçler araştırılmaktadır. Enfeksiyonlar nötropenik hastalarda çoğunlukla öldürücüdür, bu nedenle erken evredeki farklı biyobelirteçler bulunması son derece önemlidir.

Yöntem: Toplam 29 febril nötropenik atak ve 24 pediatrik hasta çalışmaya alındı. Hastalar, bakteriemi/sepsis ve odağı olmayan ateş grubu olarak sınıflandırıldı. Serum örnekleri, FN teşhisi sonrasında toplandı ve presepsin, c-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin (PCT) konsantrasyonları analiz edildi.

Bulgular: Bilinen biyolojik belirteçler, bakteriemi/sepsis ile odağı olmayan ateş grubu arasında ayırt edici bir değer göstermezken, presepin, hemokültürde bakteri gelişiminin bir göstergesi olarak anlamlı bulundu ve potansiyel bir tanısal değeri olduğu gösterildi.

Sonuç: Presepsin, çocukluk çağı FN’li hastalarda bakteriyemi/sepsis tespiti için ilave bir tanı aracı olarak kullanılabilir.