· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Hekime Şiddet Nedenleri
Burcu Kayhan Tetik1, Harika Gözükara Bağ2, Nur Paksoy3, Cansu Tural4, Işılay Gedik1, Serap Sertkaya1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Elbistan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş, Türkiye
4Fırat Aile Sağlığı Merkezi, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Şiddet, tıp öğrencisi, etkili faktörler

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1. ve 6. Sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin gözünden hekime şiddet nedenlerini araştırmak, bu konudaki bilgi düzeylerini belirleyebilmek ve sağlıkta şiddet ile ilgili farkındalıklarını artırabilmektir.

Gereç - Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 246 öğrenci alınmıştır. Hekime neden şiddet uygulanabileceği ile ilgili hazırlanan sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 prog ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 246 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere en yaygın şiddet sebeplerinin ne olduğu sorulduğunda, dönem 1 öğrencilerinin %26.8’i, dönem 6 öğrencilerinin %61.3’ü “Muayene olmak için hastanın çok bekletilmesi” cevabını vermiş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (p<0.001). Aynı soruya dönem 1 öğrencilerinin %28.8’i dönem 6 öğrencilerinin %8.6‘sı “Doktorun hastayı muayene etmeden ilaç yazması” cevabını vermiş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (p<0.001).

Sonuç: Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet, sağlık sektörünü de ciddi biçimde etkilemektedir. Bu nedenle tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi dönemde; hasta ile etkili iletişim kurabilme ve şiddete maruziyet durumunda sahip oldukları hukuki hakları ile ilgili derslerin müfredata eklenmesinin daha uygun olduğunu ayrıca yasal mevzuatın eksikliği de dikkate alınarak yeni hukuki düzenlemeler yapılabilmesi için ilgili mercilerle görüşmelerin yapılmasının gerekliliğini vurgulamak istedik.