· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kısa Mesaj ve Telefon Aramaları ile Desteklenen Postpartum Emzirme Danışmanlığının İlk Altı Aydaki Emzirme Davranışına Etkisi
Zehra Gölbaşı1, Nilüfer Tuğut1, Meral Karataş2, Ali Çetin3
1Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum sonu dönem, emzirme danışmanlığı, kısa mesaj, telefonla arama

Amaç: Bu çalışma kısa mesaj ve telefon aramaları ile desteklenen postpartum emzirme danışmanlığının, ilk altı aydaki emzirme davranışı üzerindeki etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde doğum yapan 388 kadın oluşturmuştur (194 deney, 194 kontrol grubu). Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Postpartum Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ve Postpartum Emzirme Davranışı Bilgi Formu ile toplanmıştır. Veri formları uygulandıktan sonra her iki gruptaki kadınlara doğumdan sonra hastanede emzirme danışmanlığı
verilmiştir. Taburcu olduktan sonra deney grubundaki kadınlara postpartum iki ay süresince kısa mesaj ve telefon yoluyla emzirme danışmanlığı verilmiştir. Postpartum dördüncü ve altıncı ayda her iki gruptaki kadınlar telefonla aranarak emzirme öz yeterlilikleri ve emzirme davranışları değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayarda SPSS 14.0 programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Postpartum dördüncü ve altıncı ayda yapılan değerlendirmede deney grubundaki kadınların emzirme öz yeterlilik puan ortalaması kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Postpartum dördüncü ayda deney grubundaki kadınların %87.6’sı, kontrol grubundaki kadınların ise %60.8’i bebeklerini yalnızca anne sütü ile besliyordu. Postpartum altıncı ayda da deney grubundaki kadınların yalnızca anne sütü verme oranı (%74.4), kontrol grubundaki kadınlardan (%36.2) yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Doğum sonu dönemde hastanede verilen emzirme danışmanlığının, kısa mesaj ve telefon aramaları ile taburculuktan sonra desteklenmesi, kadınların emzirme öz yeterlilikleri ve yalnızca anne sütü verme davranışını olumlu etkilemektedir.