· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bilinçli Gebe, Sağlıklı Bebek
Dilek Şayık2, Hatice Süpür2, Figen Yalçın2, Ayfer Açıkgöz1, Ahmet Musmul3
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Nursing, Eskisehir, Turkey
2Eskişehir State Hospital, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskisehir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Gebelik, doğum, yenidoğan

Amaç: Doğuma hazırlık kursunun, gebelerin doğum kaygısına, doğum sürecine ve doğum sonrası dönemde bebeğin anne yanında kalma ve erken dönemde emzirilmesine etkisini belirlemektir.

Çalışma Planı: Yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma Eskişehir Devlet Hastanesi’nde Nisan ve Eylül 2013 tarihleri arasında doğum yapan 920 gebe arasından, çalışmaya katılmayı kabul eden 166 gebe ile yapılmıştır. Bu gebelerden doğuma hazırlık kursuna katılmayı kabul eden 55 kişi deney grubuna, kursa katılmayı kabul etmeyen 111 kişi ise kontrol grubuna dâhil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “veri toplama formu” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı (SPSS 21.0) kullanılmıştır. 

Bulgular: Kursa katılan grubun %49.1 (n=27)’inin, katılmayan grubun ise sadece %23.4 (n=26)’ünün doğum odasına yatış yapıldıktan sonra 1-5 saat içinde doğum eyleminin gerçekleştiği belirlendi. Her iki grupta da normal doğum ve sezeryan oranları benzerdi (p=0.810). Buna karşın doğumdan sonra bebeği ilk yarım saat içinde emzirme oranı deney grubunda kontrol grubuna
oranla anlamlı derecede yüksek iken (p<0.001), doğum sonrası prematüre veya yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin yatma oranı kontrol grubunda deney grubuna oranla anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Deney grubunun %100.0 (n=55)’ü “doğumda nasıl bir süreç olduğunu bildiğim için herhangi bir korku yaşamadım” derken, bu oran kontrol grubunda %15.3
(n=17) idi.

Sonuç: Kursumuza katılan gebelerin doğuma ait düşünce ve kaygılarında olumlu yönde değişim olduğu tespit edildi (p<0.001).