· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Özürlülük ve İlaç Kullanımının Etkisi?
Sevgin Samancıoğlu Bağlama1, Ekrem Bakır2, Şerife Köleoğlu2, Esra Dişli2, Kübra Çırak2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, ilaç kullanımı, özürlülük, yaşlı, yaşam kalitesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir huzurevinde kalan yaşlı bireylerin özürlülük ve ilaç kullanma durumunun belirlenmesi ve yaşam kalitesini incelemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı desende planlanan bu araştırmaya Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir Huzurevi’nde 8-24 Mart 2017 Yaşlılar Haftası’nda bulunan bütün yaşlı bireyler dahil edildi. Bu araştırmada “Yaşlı Birey Tanıma Formu” ile “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-TR” kısa form kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum ) ile karşılaştırılmalı analizlerde Ki-kare testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan bireylerin yaşlılık dağılımı: %33.9 genç yaşlılık, %53.2 orta yaşlılık, %12.9 ileri yaşlılıktır. Yaşlı erkeklerin %34.1’i, kadınların ise %33,3’ünde fiziksel en az bir özür bulunmaktadır. Kadınlar günde ortalama 4.16±3.18 adet ilaç kullanırken erkeklerde bu ortalama 2.29± 2.71’dir (t=2.341, p=0.023). Yaşlılar yaşam kalitesinin çevresel alan boyutundan 14.47± 1,76; beden alanında ortalama 13.64± 3.38; ruhsal alan boyutundan 13.34 ±2.70; sosyal alan boyutundan 12.55 ±2.89 puan almışlardır.

Sonuç: Hemşire ve diğer bakım verenler yaşlının fiziksel, emosyonel ve sosyal açıdan ihtiyaçlarını iyi gözlemleyebilmelidir. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için özür durumuna yardımcı olacak şekilde günlük yaşam aktivitelerini kendi başlarına yapmaları sağlanmalıdır. Ayrıca ilaç kullanımları gözden geçirilmeli, hekim tarafından ilaçların en aza indirilmesi sağlanmalıdır.