· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hasta Bakıcılarda Bel-Boyun Ağrısının Değerlendirilmesi ve Ağrının Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yıldız Analay Akbaba1, Tansu Birinci2
1İstanbul Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Istanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bel ağrısı, boyun ağrısı, depresyon, hasta bakıcı, fonksiyon

Amaç: Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışan hasta bakıcılarda, bel-boyun ağrısının değerlendirilmesi ve ağrının depresyon üzerine etkisinin incelenmesidir.

Yöntem: Çalışmaya katılmaya gönüllü 137 hasta bakıcı üç gruba ayrıldı: Sadece boyun ağrısı olanlar ile Grup 1 (n=15), sadece bel ağrısı olanlar ile Grup 2 (n=82) ve hem bel hem boyun ağrısı olanlar ile Grup 3 (n=42) oluşturuldu. Katılımcıların istirahatte, aktivite sırasında ve gece boyun ve/veya bel bölgesinde hissettiği ağrı şiddeti Görsel Analog Skala kullanılarak değerlendirildi. Fonksiyonellik, Grup 1’de Boyun Ağrı ve Disabilite Skoru (BADS), Grup 2’de Roland Morris Disabilite Sorgulaması (RMDS) ve Grup 3’de her iki anket kullanarak değerlendirildi. Her üç grupta depresyon değerlendirmesinde Beck Depresyon Ölçeği ve postür analizinde New York Postür Analizi Yöntemi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlendi.

Bulgular: Gruplar ikili olarak karşılaştırıldığında, Grup 2 ile Grup 3 arasında istirahatte ve gece bel bölgesindeki ağrı şiddeti bakımından istatistiksel anlamlı bir fark vardı (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,004). Tüm katılımcılarda depresyon, ağrı şiddeti ve fonksiyonellik arasındaki ilişki incelendiğinde depresyon ile boyun ağrısı şiddeti (r=0,19, p=0,02), BADS (r=0,23, p=0,006) ve RMDS (r=0,26, p=0,002) arasında pozitif zayıf bir ilişki vardı. Postür ile depresyon arasında negatif bir ilişki bulundu (r= - 0,33, p< 0,001).

Sonuç: Boyun ve/veya bel ağrısı hasta bakıcıların fonksiyonel durumlarını etkilemektedir. Depresyon şiddeti ile ağrı, fonksiyonellik ve postür arasında ilişki olduğu düşünüldüğünde kas iskelet sistemi problemlerinin artması nedeniyle depresyon şiddeti artabilir. Hasta bakıcıların mesleki açıdan kas iskelet sistemi yaralanmalarına yatkın bir meslek grubu olduğunu farkında olmak, bel ve/veya boyun ağrısı ile başa çıkma yollarının geliştirilmesi açısından önemlidir.