· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hatice Agralı2, Imatullah Akyar1
1Hacettepe Universitesi, Hemsirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Isparta, Türkiye
Anahtar Sözcükler: sağlık okuryazarlığı, diyabet, geçerlik-güvenirlik

Amaç: Araştırmanın amacı, tip 2 diyabetli erişkin hastaların fonksiyonel, interaktif ve eleştirel sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesini sağlamak amacı ile “Health Literacy Scale” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlikgüvenirliğini belirlemektir.

Yöntem: Sağlık Okuryazarlığı- Health Literacy Scale’in geçerlik ve güvenirliliğini belirlemek amacıyla yapılan metodolojik çalışma, en az bir yıldır Tip 2 diyabet tanısı ile izlenen 140 hasta ile yapılmıştır. Üç alt boyuttan oluşan ölçek için dil geçerliği, kapsam geçerliği ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Ölçeğin toplam skoru için cronbach alfa değeri 0.96, fonksiyonel sağlık okuryazarlığı alt boyutu için 0.96, interaktif sağlık okuryazarlığı için 0.91 ve eleştirel sağlık okuryazarlığı için 0.96 olarak hesaplanmıştır. Tüm boyutlar için faktör analizi doğrulanmış olup, bazı maddeler Türkçe versiyonda farklı alt boyutlarda temsil edilmiştir.

Sonuç: Sağlık okuryazarlığı ölçeği diyabetli erişkin hastaların sağlık okuryazarlığı düzeyini ve boyutlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir araçtır.