· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Beyin Ölümü Tanısı Konulan Olguların İncelenmesi
Türkay Akbaş1, Zeynep Kurtpınar2, Songül şenadım2, Eda Çoban2, Vildan Özkubat3, Sünkar Kaya Bayrak3, Hatice Ateş Güllü3, Mutluay Belgin2, Aysun Soysal2, Sevim Baybaş2, Dilek Ataklı2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bakırköy, Türkiye
3Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Yoğun Bakım, Bakırköy, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Apne testi, diabetes insipidus, donör, Glasgow koma skoru

Amaç: Ülkemizde kadavradan organ naklinin düşük olmasının önemli nedeni yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) çalışan klinisyenlerin beyin ölümü (BÖ) tanısını koymaya odaklanmamasıdır. Bu çalışmada nöroloji yoğun bakım ünitesinde BÖ tanısı konulan vakaların incelenmesi planlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji YBܒde bir yıl içinde BÖ tanısı konmuş 23 erişkin vaka retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Vakalarımızın %56.3’ü erkek olup, yaş ortalaması 62+14 sene olarak bulunmuş, yatış tanıları iskemik inme (%52.2), intrakranial kanama (%39.2), sinüs trombozu (%4.3) ve hipoksik ensefalopati (%4.3) idi. YBܒye alındıktan sonra BÖ tanısı konulmasına kadar geçen süre 27.5 (10.6-135) saat bulunmuştur. BÖ tanısını düşündüren klinik bulgular, beyin sapı arefleksisi, Glasgow koma skor düşüklüğü, spontan solunum kaybı ve poliüridir. BÖ tanısı 13 vakada YBÜ uzmanı ile anestezi ve reanimasyon uzmanı tarafından, 10 hastada ise nöroloji uzmanı tarafından ilk olarak düşünülüp tanı işlemlerine gidilmiştir. BÖ tanısı 15 olguda apne testi ve nörolojik muayeneyle konulmuş; beş olguda apne testinin yapılamaması ve üç olguda tanıyı desteklemek için ek testler yapılmıştır. Vakaların %95.5’inde hipotansiyon, %78’inde diabetes insipidus ve %61.9’unda hipotermi gelişmiş ve uygun tedavileri yapılmıştır. Olgularımızın %13’ü donör olmuştur.

Sonuç: YBܒde vaka takibi yapan doktor ve hemşirelerin beyin ölümünü tanıma ve donör bakımı konusunda eğitimli olması ile BÖ tanısının konulması oranı ve bunun sonucunda kadavradan organ nakli sayısı artacaktır.