· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi
Kevser Tarı Selçuk1, Dilek Avcı1, Yeliz Mercan2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bandırma/Balıkesir, Türkiye
2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Kırklareli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, toplumsal cinsiyet, flört şiddeti

Amaç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin flört ilişkilerinde psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet maruziyetinin saptanması, öğrencilerin flört şiddetine yönelik tutumlarının ve toplumsal cinsiyet algılarının psikolojik ve fiziksel şiddete maruziyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma 2017 yılı Ocak-Nisan ayları arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Araştırma grubunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 292 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleriyle araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, ki kare, Kolmogrow Smirnov, Mann Whitney U testinden yaralanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma sırasında flört ilişkisi olan öğrencilerin oranı %45,4’tür ve flört ilişkisinde psikolojik, fiziksel, cinsel şiddete maruziyet oranı sırasıyla %39,5, %8,5, %3,9’dur. Psikolojik şiddete maruziyet oranı kızlarda, fiziksel şiddete maruziyet oranı geçmişteki flört ilişkisinde şiddete maruz kalanlarda yüksektir (p<0,001). Fiziksel şiddete maruz kalanlarda Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalaması düşük (p<0,001), Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik ve Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum ölçekleri puan ortalamaları yüksektir (p<0,005).

Sonuç: Öğrencilerin yüksek oranda flört şiddetine maruz kaldığı, şiddetin toplumsal cinsiyet açısından olumsuz normlarla beslenen bir sorun olduğu ve şiddetin kabul görmesinin fiziksel şiddet maruziyeti açısından risk faktörü olduğu belirlenmiştir.