· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tuba Uçar1, Sermin Timur Taşhan2
1İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum korkusu, gebelik öncesi, geçerlik, güvenirlik

Amaç: Bu araştırmanın amacı Stoll ve arkadaşları tarafından (2016) genç kadın ve erkeklerin gebelik öncesi doğum korkusunu belirlemeye yönelik Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve kadın ve erkeklerde psikometrik özelliklerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Ölçeğin Türkçeye çeviri ve geri çeviri çalışmaları yapıldıktan sonra, uzman görüşüne sunuldu. Uzmanların önerisiyle ölçeğin kadın ve erkek formu ayrılarak Kadın Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği (KGÖ-DKÖ) ve Erkek Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği (EGÖ-DKÖ) bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 1100 öğrenciye (543 kadın ve 557 erkek) uygulandı. KGÖ-DKÖ ve EGÖ-DK֒nün geçerlik ve güvenirlik analizleri ayrı ayrı yapıldı. Geçerlik analizinde açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenirlik analizinde Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ve test tekrar test korelasyonuna bakıldı. Madde analizi için madde toplam korelasyon katsayısı ve alt/üst %27’lik grupların ortalamaları arasındaki farkların anlamlılık düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin hem kadın öğrencilerde, hem de erkek öğrencilerde 10 madde ve tek faktörden oluştuğu, doğrulayıcı faktör analizinde KGÖ-DKÖ ve EGÖ-DKÖ modelinin iki grupta da iyi uyum değerlerine sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin güvenirlik analizlerinden elde edilen Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayıları KGÖ-DKÖ için 0.89, EGÖ-DKÖ için 0.84 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının ve üç hafta ara ile uygulama sonucu elde edilen test-tekrar test güvenilirlik katsayılarının iki grup içinde kabul edilebilir düzeyde olduğu ve %27’lik alt-üst grup ortalamaları arasındaki farkların anlamlı bulundu.

Sonuç: Elde edilen sonuçlar KGÖ-DKÖ ve EGÖ-DK֒nün Türk üniversite öğrencileri için yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.