· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi
Aliye Özenoğlu, Tuba Yalnız, Zeynep Uzdil
Ondokuz Mayıs Universitesi, Beslenme ve Diyetetik, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: sağlık eğitimi, yaşam biçimi, beslenme, stres yönetimi, fiziksel aktivite

Amaç: Sağlık eğitiminin, üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Çalışma Planı: Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Tıp Fakültesi ile Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinin 1 ve 4. sınıflarında okuyan toplam 421 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere sosyodemografik özelliklerini sorgulayan bir anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD)-II ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programında One Way Anova ve Independent Sample T testleri ile yapılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %78.6’sı kız, %21.4’ ü erkektir. Yaş ortalaması 20.64±1.78 yıl, Beden Kütle İndeksi 21.83±2.98 kg/m2 dir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin toplam SBYDÖ puanı ile Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite ve Beslenme alt ölçeği puanları diğer bölümlerden daha yüksektir. Beslenme ve Diyetetik ile Ebelik Bölümü öğrencilerinin Manevi Gelişim alt ölçeği puanları ve Ebelik öğrencilerinin Kişilerarası İlişkiler alt ölçeği puanı diğer bölümlere göre yüksektir. Stres Yönetimi alt ölçeği puanı birinci sınıflarda; Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite ve Beslenme alt ölçeği ile toplam SBYDÖ puanı dördüncü sınıflarda daha yüksek bulunmuştur. Alt ölçeklerden en düşük puan Fiziksel Aktivite; en yüksek puan Manevi Gelişim ölçeğinden alınmıştır. Kız öğrencilerinin Sağlık Sorumluluğu, Kişilerarası İlişkiler ve Beslenme alt ölçeği puanları erkek öğrencilerin puanlarından daha yüksek iken; erkek öğrencilerin Fiziksel Aktivite alt ölçeği puanları kızlardan daha yüksektir (p<0.05).

Sonuç: Bulgularımız, sağlık eğitiminin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılmasına olumlu katkı sağladığını doğrulamaktadır. Ancak, toplam SYBDÖ puanının orta düzeyde olması ve Fiziksel Aktivite alt ölçeği puanının diğer alt ölçeklerden daha düşük olması eğitimin sürekliliğin sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.