· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 177-184
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ebelerin Araştırma Yapma ve Araştırma Sonuçlarını Bakımda Kullanma ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Seyhan Çankaya, Büşra Nur Kaynar, Gamze Çöker, Müslüme Alp, Esra Döndünur Acar, Zeynep Bayrambey, Hilal Yiğit, Fatmana Akbaş
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ebe, ebelik bakımı, araştırma sonuçlarını kullanma, araştırma sonuçlarından yararlanmada engeller, ebelerin görüşle

Amaç: Araştırma, ebelerin araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını bakımda kullanma ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Konya il merkezine bağlı bir doğum evi, bir devlet hastanesi ve üç farklı aile sağlığı merkezinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 104 ebe ile yapıldı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir soru formu ile toplandı. Veriler, frekans dağılımı ve yüzde oranları için ki-kare testi ve iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testi ile tanımlayıcı istatistikler olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmada ebelerin %34,6’sının ebelikle ilgili bir araştırma sürecinde yer aldıkları ve %58,7’sinin araştırmalara katılmakta istekli oldukları, %86,1’inin (n=31) verileri toplama kapsamında araştırma sürecinde yer aldıkları, %21,2’sinin ebelik bakımında araştırma sonuçlarından yararlandıkları, %63,5’inin ebelikle ilgili bilimsel toplantılara katıldığı, %26’sının ebelikle ilgili süreli bir yayın takip ettiği ve %15,4’ünün Ebeler Derneğine üye olduğu, %65,4’ünün bilgisayar kullanmayı bildikleri, %56,7’sinin orta seviyede yabancı dil bildikleri belirlendi. Bekâr, 35 yaş altı, lisans ve yüksek lisans mezunu, 10 yıl ve daha az süredir çalışan ebelerin bir araştırma sürecinde yer alma sıklıkları diğerlerine göre daha yüksek bulunmuş, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç: Ebelerin araştırma sürecinde çok fazla yer almamalarına rağmen, büyük bir kısmının araştırma yapmakta istekli oldukları belirlenmiştir. Ebelik hakkında yapılan çalışmaların ebelik bakım hizmet kalitesini yükselteceğine, yapılan çalışmaların ebeliğin bilimsel bir meslek olarak gelişmesine katkıda bulunacağına, ebelerin bağımsızlığını arttırarak, ebelik bakımında farklılıkları azaltacağına yönelik olumlu görüşleri bulunmaktadır. Özellikle, akademisyen ebelerin klinikte çalışan ebelerle birlikte araştırmalar planlayıp birlikte çalışmalar yapmalarını önermekteyiz.