· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler
Sermin Timur Taşhan1, Saadet Boybay Koyuncu2
1İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Malatya, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum, geleneksel yöntem, etkileyen faktörler

Amaç: Araştırma, kadınların doğuma yönelik kullandıkları geleneksel yöntemler ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, Türkiye’nin doğusunda bulunan bir devlet hastanesinin postpartum servisinde vajinal doğum yapan 316 kadın ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan katılımcı bilgi formu ile toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzde, ortalama, bağımsız guruplarda t-testi, Kruskal Wallis ve One-way ANOVA testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada kadınların tamamı, doğuma ilişkin en az bir tane geleneksel yöntem kullandığı, doğuma yönelik kullanılan geleneksel yöntemlerin sayısının ortalama 2,52±1,18 olduğu saptanmıştır. Araştırmada, gebelik sayısı fazla, çekirdek aile tipine sahip ve düşük deneyimi yaşamayan kadınların daha fazla geleneksel yöntem kullandıkları saptanmıştır (p<0,05). Kadınların doğum ağrısını azaltmak için kullandıkları geleneksel yöntemlerin sırasıyla, kuran okumak, muska kullanmak ve türbelere gitmek ya da gitmemek olduğu, doğum eylemini hızlandırmak için kullandıkları geleneksel yöntemlerin ise karna sabun sürmek, çeşitli sebzeler yemek, eş ile sık ilişkiye girmek ve yumurta tozu yemek olduğu saptanmıştır. Kadınların %84,8’inin geleneksel yöntemleri sosyal çevreden öğrendikleri ve %75,3’ünün kendisinin geleneksel yöntem kullanmasını eşinin onayladığını belirtmiştir.

Sonuç: Araştırmada, doğum sürecini değiştirmek için, kadınların hala yüksek oranda geleneksel yöntem kullandıkları saptanmıştır. Kadınların geleneksel yöntemleri daha çok sosyal çevrelerinden öğrenmeleri ve eşlerinin de büyük oranda geleneksel yöntemleri onaylaması, geleneksel yöntem kullanımının ileriki zamanlarda da yaygınlığını koruyacağını göstermektedir. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının kadınların kullandıkları geleneksel yöntemlere ilişkin duyarlı olması gerektiği düşünülmektedir.