· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 142-149
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İş Yaşam Kalitesine Etkisi
Refika Çolak Coşkun1, Esra Uğur2
1Özel Aile Konak Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Istanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İş yaşamı kalitesi, kararlara katılım, hemşirelik yönetimi

Amaç: Hastanelerde hemşirelerin iş yaşamı kalitesinin arttırılması, hasta bakımının kalitesini ve hasta memnuniyetini de arttırır. Bu çalışmada, hemşirelerin yönetsel kararlara katılımının iş yaşamı kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır.

Çalışma Planı: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini özel bir hastanede çalışan 180 hemşire oluşturdu. Çalışmanın verileri, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Kararlara Katılım Ölçeği (KKÖ) ve Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi Ölçeği (HİYKÖ) ile değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra t-testi, Mann- Whitney testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %26,7’si (n=48) 25 yaşın altında idi, %72,2’si (n=130) lisans mezunu olup, %85’i (n=153) servis hemşiresi olarak çalışıyordu. Yaş, eğitim düzeyi, devam eden bir öğretim programının varlığı, kurs ve sertifika programlarına katılım, pozisyon değişikliği ve çalışma süresinin iş yaşamı kalitesi üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Hemşirelerin KKÖ puanları mevcut durum için 1,78±0.52; istenen durum için ise 2,6±0.63 olarak belirlendi (p<0.001).

Sonuç: Hemşirelerin iş yaşamı kalitesini belirleyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik kurumsal düzenlemeler ve yönetsel kararlara katılım yoluyla hemşirelerin güçlendirilmesi, iş yaşamı kalitesini geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Anahtar sözcükler: İş yaşamı kalitesi, kararlara katılım, hemşirelik yönetimi