· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma
Gülsüm Nihal Çürük1, Songül Göriş2, Sevda Korkut Bayındır2, Zeynep Doğan3
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anksiyete, hemşire, perkütan koroner girişim, müzik

Amaç: Bu çalışma, perkütan koroner girişim sırasında uygulanan müziğin hastaların anksiyete ve yaşam bulgularına etkisini belirlemek amacıyla, randomize kontrollü deneysel çalışma olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, bir koroner anjiyografi ünitesine başvuran, 35 kontrol 35 müdahale olmak üzere toplam 70 hasta ile Şubat– Nisan 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Hastalar bilgisayar ortamında hazırlanan randomizasyon yöntemi ile müdahale ve kontrol olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmıştır. Araştırmanın verileri; Hasta Tanıtım Formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve Yaşam Bulguları Takip Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, MannWhitney U, Wilcoxon ve t-testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada her iki grup sosyo-demografik özellikler bakımından benzer bulunmuştur (p>0,05). Müdahaleden önce, çalışma grupları kaygı düzeyi ve hemodinamik parametreler açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. İşlem sonrası hem müdahale (36,1±3,4 ve 38,3±4,5; p=0,00) hem de kontrol grubundaki (36,4±3,1 ve 37,5±3,8; p=0,00) bireylerin durumluk kaygı düzeylerinin istatistiksel olarak önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Ayrıca, her iki grupta da uygulama sonrası yaşam bulgularında anlamlı bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Sonuç: Çalışmada perkütan koroner girişim sırasında kulaklıkla dinletilen müziğin anksiyete ve yaşam bulgularını azaltmada etkili olmadığı tespit edilmiştir.