· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-129
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Öğrenci Gözüyle Nöroloji Hastasına Bakım Vermek: Nitel Bir Çalışma
Ayşe Arıkan Dönmez, Sevgisun Kapucu
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, nörolojik hastalıklar, hemşirelik bakımı, deneyimler

Amaç: Bu çalışma, nörolojik sistem hastalığı olan bireylere bakım veren öğrenci hemşirelerin yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmada veriler, nitel çalışma yöntemi olan odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Ankara ilinde bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerinden (nöroloji kliniğinde klinik uygulama deneyimleri olmaları nedeniyle) araştırmaya katılmayı kabul eden 24 hemşirelik öğrencisi oluşturmuş ve her grupta altı öğrenci olmak üzere toplam dört odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, öğrencilerin demografik özelliklerini içeren soru formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 20,4 olup, %75’i kız öğrencidir. Öğrencilerin tamamının nörolojik hastalıklar hakkındaki bilgiyi derslerinden edindikleri ve %75’inin nörolojik hastalığı olan bir akrabası olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu nöroloji hastasına bakım verirken hastaya karşı acıma, üzülme, korku ve tedirginlik gibi duygular yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin tamamı, nörolojik sistem hastalığı olan bireylerle çalışırken güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, bu hastalarla çalışırken karşılaştıkları zorluklarla baş etmek için eğitimci, klinik hemşiresi ve hekiminden destek aldığını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Araştırma sonucunda 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinin tamamının nörolojik sistem hastalığı olan bireyler ile çalışırken güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin hastalara karşı acı, üzüntü, endişe gibi olumsuz duygular yaşadıkları, bu hastalara bakım vermede ve hastalar ile iletişim kurma konusunda güçlük yaşadıkları belirlenmiştir.