· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-123
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Maternal Obezitenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
Hacer Alan Dikmen, Seyhan Çankaya
Selçuk Üniversitesi, Ebelik Bölümü, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bağlanma, gebelik, maternal, obezite, prenatal

Amaç: Maternal obezite önemli bir halk sağlığı problemidir ve üreme dönemindeki kadın yaş grubunda sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada maternal obezitenin prenatal bağlanma üzerine etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmaya son trimestırda olan 400 gebe kadın alınmıştır. Veriler Konya’da bir kadın-doğum ve çocuk hastanesine başvuran gebelerden 14 Kasım 2016 ile 23 Ocak 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini içeren anket formu ve Prenatal Bağlanma Envanteri kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ortalama, standart sapma, yüzde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (independent sample t test) kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 28,41±6,23’dür. Gebelerin %63,3’ünün eğitim durumu ilkokul ve altıdır, %83’ü çalışmamaktadır ve %76’sı gebeliği istemiştir. Gebelerin Beden Kitle İndeks ortalaması 28,14±3,63, Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalaması ise 61,24±0,49’dur. Obez gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalaması,
normal ve pre-obez gebelere göre anlamlı düzeyde olacak şekilde daha düşük bulunmuştur (p<0,001). 

Sonuç: Maternal obezite prenatal bağlanma için bir risk faktörüdür ve prenatal bağlanma düzeyini düşürmektedir. Doğum öncesi dönemde ebe ve hemşireler; bakım verdikleri gebelerde maternal obezite konusunda dikkatli olmalı, risk faktörlerinin erken dönemde tespit ederek gerekli beslenme eğitimi vermeli ve gerekirse onları bir uzmana yönlendirmelidirler.