· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Yaş ve Diğer Sosyo-Demografik Özellikler ile Kognitif Fonksiyonlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mehmet Yanardağ1, Tülay Tarsuslu Şimşek2, İlhan Çamursoy1
1Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yaşlı; huzurevi, kognitif fonksiyon, sosyo-demografik özellik

Amaç: Bu çalışmanın amacı, huzurevi ortamında yaşayan yaşlılarda yaş ve diğer sosyo-demografik özelliklerin kognitif fonksiyonlar ile ilişkisini incelemektir.

Çalışma planı: Çalışmaya 60 yaş ve üstü 111 yaşlı birey dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sosyo-demografik özellikleri kaydedildi. Kognitif durum değerlendirmesine Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testi ile bakıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin 20’si (%18,1) 60–69 yaş, 46’sı (%41,4) 70–79 yaş ve 45’i (%40,5) 80 yaş ve üzeri idi. Yapılan istatistiksel analizde, yaş ilerledikçe kognitif fonksiyonlarda azalma yaşandığı gözlendi (p<0,05). 60–69 yaş arası bireylerde MoCA ile yaş ve hipertansiyon varlığı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulundu (p<0,05). Yaşları 70–79 olan bireylerde, MoCA ile eğitim durumu arasında negatif ve MoCA ile hipertansiyon varlığı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulundu (p<0,05). Seksen yaş ve üstü bireylerde ise MoCA ile yaş ve medeni durum arasında negatif bir ilişki, boy uzunluğu ile MoCA arasında pozitif bir ilişki bulundu (p<0,05).

Sonuç: Yaşlı popülasyonda yaş, medeni durum, eğitim durumu, boy uzunluğu ve hipertansiyon varlığı kognitif fonksiyonu olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun yanı sıra, alkol/sigara tüketimi ve beden kütle indeksinin kognitif fonksiyona etkisi bulunmamaktadır.