· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
Birgül Vural Doğru1, Asiye Akyol2
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Mardin, Türkiye
2Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kesici ve delici aletle yaralanma, öğrenciler, hemşirelik, önleme ve kontrol

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları süresince kesici ve delici aletlerle yaralanmaya maruz kalma durumları ve bu durumlarda aldıkları önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencileri (N=589), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve formlarında eksik veri olmayan 339 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Birey Tanıtım Formu ve Kesici-Delici Aletlerle Yaralanma ile İlgili Özellikleri içeren soru formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, ortalama, standart sapma, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,51±1,56’dir. Öğrencilerin %31’inin kesici ve delici alet ile yaralandığı, yaralanmaların çoğunlukla dahiliye kliniklerinde yaşandığı (%38,8) ve enjektör iğnesi (%72,1) ile gerçekleştiği belirlenmiştir. Yaralanma sırasında öğrencilerin %29,3’ünün koruyucu önlem kullanmadığı, %68,6’sının yaralanmayı rapor etmediği, %86,4’ünün hepatit B aşısı yaptırdığı, aşı yaptıranların %44’ünün (n=60) ise aşı sonrası tahlil yaptırmadıkları bulunmuştur.

Sonuç: Öğrenci hemşireler klinik uygulama süresince kesici ve delici alet yaralanması açısından risk altında olup koruyucu önlemlere yönelik bilgilerini belirli aralıklarla tekrar edilmesi, uygulamaya yönelik becerilerinin ve yeterliliklerinin arttırılması önerilmektedir.