· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-058
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
Feride Eşkin Bacaksız1, Rujnan Tuna2, Arzu Kader Harmancı Seren1
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşireler, hemşirelerin performans değerlendirmesi, sağlık personelinin tutumu, öz bildirim

Amaç: Çalışanların performansları örgütlerine yönelik tutumlarından etkilenmektedir. Özellikle sağlık sektöründe, çalışanların performansına etki eden her türlü örgütsel değişkenin ortaya konması gerekmektedir. Ancak, çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutumları arasında yer alan sinizmin, sağlık çalışanlarının performansına etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, hemşirelerin performansları ile örgütlerine yönelik sinik tutumları arasındaki ilişkilerin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın verileri, kamu ve özel sektörden seçilen beş farklı hastanede çalışan 240 hemşireden, Mart–Mayıs 2015 tarihleri arasında, yedi sorudan oluşan tanıtıcı bilgi formu, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Hemşire Performansı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler psikometrik, betimleyici ve ilişki arayıcı analizler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni, kurum izni ve gönüllülerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda, hemşirelerin kendi performanslarını yüksek, örgütlerine yönelik sinik tutumlarını ise orta düzeyde değerlendirdiği ve hemşirelerin performansıyla örgüte yönelik sinik tutumları arasında olumsuz yönde, çok ileri düzeyde anlamlı, ancak düşük güçte ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelerin örgütlerine yönelik sinik tutumları, performanslarını olumsuz yönde etkilemekte olup; sinik tutumların önüne geçebilmek için, hemşirelerin yaptığı işe ve örgüte bağlılığını arttırmak amaçlı örgüt içi stratejiler geliştirmesi önerilmektedir.