· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-024
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türk Diş Hekimliği Fakültelerinde CAD/CAM Üzerine Eğitimin Değerlendirilmesi
Ediz Kale1, Tuncer Burak Özçelik2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CAD/CAM, diş hekimliği eğitimi, dijital diş hekimliği, farkındalık

Amaç: Günümüzün dijital çağında, gelişmelere bağlı olarak restoratif ve protetik diş hekimliği eğitim müfredatında değişiklik ve iyileştirmeler yapma ihtiyacı doğmuştur. Yeni diş hekimliği teknolojilerinin ülkemiz eğitim müfredatlarında hangi oranda mevcut olduğu bilgisi kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, Türk Diş Hekimliği Fakülteleri eğitiminin hangi oranda CAD/CAM teknolojisi ile ilgili olduğunu değerlendirmektir.

Çalışma Planı: Lisans eğitimi faaliyetlerini sürdürmekte olup 2015–2016 eğitim-öğretim yılında mezun verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Diş Hekimliği Fakülteleri, çalışmaya dahil edildi. Toplam 29 fakülteye posta yoluyla ulaşılarak, 15 sorudan oluşan anket sunuldu. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlarına hitaben hazırlanmış anketin amacı, CAD/CAM konusunun ilgili anabilim dalındaki eğitim müfredatına hangi alanda ve ne oranda dahil edildiğini anlamak ve anabilim dallarının bu eğitimin gerekliliği hakkındaki görüşlerini almaktı. Sonuçlar betimsel istatistik araçları kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Anketin geri dönüş oranı %41 (n=12) olarak gerçekleşti. Ankete katılan fakültelerin %50’si 2000 yılından sonra kurulmuş ve bunların %67’si CAD/CAM cihazına sahipti. Fakültelerden hiçbiri preklinik aşamasında CAD/CAM ile ilgili ödev yaptırmıyordu, %33’ü, böyle bir eğitimin, lisans düzeyi müfredatında yer almasına gerek olmadığını belirti. Kurumların yarısından fazlası uygulamalı CAD/CAM eğitiminin lisansüstü müfredatının konusu olduğunu vurguladı. Buna karşın, yarısı, lisansüstü uygulamalı CAD/CAM eğitimi vermediğini beyan etti. Kurumların %58’i, kliniklerinde %25 oranına kadar CAD/CAM’dan yararlandıklarını belirtti. Hepsi, CAD/CAM teknolojisinin diş hekimliği alanındaki kullanımının gelecekte daha da yaygınlaşacağını düşündüğünü beyan ettin. Bu teknolojinin en önemli avantajlarının; hız (%67), standart üretim (%67) ve az hata (%67) olduğu vurgulanırken, önde gelen dezavantajı; maliyet (%67) olarak sayıldı.

Sonuç: Bulgulardan, CAD/CAM’ın lisans düzeyinde uygulamalı eğitme henüz dahil edilmediği, fakat bu konuda yeterli bir farkındalık geliştiği ve bunun için yüksek oranda istek olduğu sonucuna varıldı.