· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 232-240
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
1Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik, Konya, Türkiye
2Milli Eğitim Müdürlüğü, Hemşirelik, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Maternal bağlanma, doğum sonu depresyon, depresyon, doğum sonu bakım

Amaç: Bu çalışma, annelerin postpartum dönemde yaşadıkları depresyonun maternal bağlanma üzerine etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Konya il merkezine bağlı altı farklı aile sağlığı merkezinde, doğum sonu 4–6 aylık dönemde olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 227 gönüllü anne ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; annelerin sosyo-demografik, obstetrik ve bebeklerine ait özelliklerini incelemek amacıyla anket formu, Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDDÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: İlk kez doğum yapan, normal vajinal yolla doğumunu yapan, kendi isteği ile gebe kalan ve ilk (tek) çocuk veya iki yaş ve üstü çocuğa sahip olan, bebeğini anne sütü ile besleyen, eşi ile aralarındaki ilişki durumu iyi olan, bebek bakımı konusunda eşi destek olan, sıkıntı durumunda konuşabileceği bir arkadaşı olan annelerin MBÖ toplam puan ortalamaları yüksek bulunurken, EDDÖ puan ortalamalarının düşük olduğu saptanmış, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Annelerin MBÖ puan ortalamaları 94,3±9,2, EDDÖ puan ortalamaları 9,7±5,6’dır.

Sonuç: Sonuç olarak; postpartum depresyon maternal bağlanmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle birinci basamakta çalışan sağlık personeli anne-bebek bağlanmasına olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin farkında olmalı, annelerin postpartum dönemdeki bakım gereksinimlerinin öncelikli olarak ele alarak, annelik rolüne uyumları kolaylaştırmalı ve postpartum dönemdeki emosyonel sorunların azalmasına yardımcı olmalıdır.