· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 226-231
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BEHÇET SENDROMUNDA BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe Özkaraman1, Filiz Özel2, Güler Balcı Alparslan1, Hülya Yılmaz4, Esra Songül Kul1, Timuçin Kaşifoğlu3, Cengiz Korkmaz3
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Health Sciences, 1Department of Nursing, Eskişehir, Turkey
2Kastamonu University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kastamonu, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology, Eskişehir, Turkey
4Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskişehir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı, beden imajı, benlik saygısı

Amaç: Bu araştırma, Behçet Sendromlu (BS) hastaların beden imajı ve benlik saygılarını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Method: Tanımlayıcı tipte araştırma, Eskişehir’de bir hastanenin romatoloji polikliniğinde Haziran–Temmuz 2015 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen BS’li (n=136) ve sağlıklı (n=89) 225 bireyle yürütüldü. Araştırma verileri Bireysel Bilgi Formu, Beden İmajı Ölçeği (BİÖ) ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CSBÖ) kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 21,00 programında analiz edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan BS grubunun yaş ortalaması 42,89±11,56 yıl, ortalama hastalık ve tedavi süresi 10,90±9,04 ve 9,48±8,83 yıl (sırasıyla) iken; kontrol grubunun yaş ortalaması 35,64±8,57 yıl olarak saptandı. BS grubunun ortalama BİÖ ve CSBÖ puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşüktü (p=0,002, p<0,001 sırasıyla). Her iki grupta beden imajı memnuniyet düzeyi arttıkça benlik saygısının arttığı belirlendi (r=0,238, p<0,05).

Sonuç ve öneri: Araştırma sonuçlarına göre BS beden imajı ve benlik saygısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık profesyonellerinin BS’li hastaların tedavi ve bakımları esnasında beden imajı ve benlik saygısındaki değişimleri izlemeleri önemlidir.