· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar)
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopoza İlişkin Yakınmalarının ve Menopozal Tutumlarının Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Nuriye Erbaş1, Gülbahtiyar Demirel2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: menopoz, menopozal tutumlar, menopozal yakınmalar, cinsel yaşam kalitesi

Amaç: Araştırma klimakterik dönemdeki kadınların cinsel yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve cinsel yaşam kalitesinin menopozal tutumlar ve yakınmalarla ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.

Çalışma Planı: Araştırmanın örneklemini, en az ilkokul mezunu ve menopozal dönemde olan 1 Eylül – 1 Aralık 2014 tarihleri arasında Sivas Devlet Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gelen 359 kadın oluşturmuştur. Araştırmada 23 soruluk ‘Kişisel Bilgi Formu’, 20 soruluk ‘Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği’, 15 soruluk ‘Menopozal Yakınmaları Tarama Listesi’, 18 soruluk ‘Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, yüzde, bağımsız iki örnek t testi, regresyon analizi kullanılmış olup istatistiksel anlamlılık 0,05 önem düzeyinde incelenmiş, SPSS 14 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre, menopozal tutum ölçeği puanlarındaki artışlar cinsel yaşam kalitesi ölçek puanı üzerinde artışlara neden olmaktadır. Menopozal yakınmalardan uykusuzluk-yorgunluk, sinirlilik-gerginlik, eklem-kas ağrıları, konstipasyon-hemoroid, deride kuruma-pullanma, yüzde tüylenme-pubik kıllarda seyrelme, disparoni, cinsel ilgi azlığı, sık-ağrılı miksiyon, adet düzensizliği ile cinsel yaşam kalitesi ölçek puanı arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Araştırma sonucuna göre, klimakterik dönemdeki kadınların menopoza ilişkin yakınmalarının az ve menopozal tutumlarının olumlu olması halinde, cinsel yaşam kalitesinin bu durumdan iyi yönde etkilendiği belirlenmiştir.