· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-219
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yarı Kentsel Bölgede Yaşayan Kişilerin Brusella Hakkında Bilgi Durumları
Ülken Babaoğlu1, Gökçe Demir2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kırşehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: brusella, bilgi durumu, süt ve süt ürünleri, halk sağlığı

Brusella, en yaygın zoonotik hastalıklardan birisidir. Bruselloz hakkında bilgi eksikliği, hastaların sağlık arama davranışlarını etkileyebilir ve böylece bu topluluklarda sürekli bulaşmaya neden olabilir. Çalışmada, İç Anadolu’da yarı kentsel bir bölgede yaşayan kişilerin bruselloz hakkındaki bilgileri değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmada, 35 soruluk anket formu ile veriler toplandı. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde dağılım, ki-kare testi analiz yöntemlerinden yararlanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin %34,8’inin brusellayı daha önce duymadığı %45,6’sının ise brusellayı akraba veya komşularından öğrendikleri saptanmıştır. Bireylerin sadece %29,4’ü brusellanın insanlara bulaştığını, %19,1’i hayvandan hayvana bulaşma olabileceğini belirtirken, %13,3’ü hane halkından birine doktor tarafından brusella teşhisi konduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin %38,5’inin pastörize edilmemiş süt aldıkları ve süt ürünlerini kendilerinin yaptıkları belirlenmiştir. Bireylerin brusellayı bilme durumu, meslekleri, eğitimleri ve çiğ süt tüketmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar saptanmıştır. Brusella hakkındaki bilgi durumunu değerlendiren bu çalışmada, katılımcıların brusella ve bulaş yolları hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları görülmektedir. Toplumda brusella prevalansının düşürülmesi için brusellozun nedeni, semptomları, bulaşması ve önlenmesi hakkında sağlık eğitimi ve bilgi sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle halk sağlığı, veterinerlik sektörleri arasındaki işbirliği ihtiyacı bulunmaktadır.