· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 207-213
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA SPİNAL ORTEZİN AYAK FONKSİYONEL PROFİLİNE ETKİSİ
Gözde Yağcı1, Yavuz Yakut2
1Hacettepe University, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gaziantep, Turkey
Anahtar Sözcükler: skolyoz, yürüyüş, postural denge, ayak

Amaç: Adolesan idiyopatik skolyozlu (AİS) bireylerde, spinal ortezin ayak fonksiyonel profiline etkisini incelemek.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya çift eğrisi olan (20° ile 45° arasında) 21 AİS’li kız birey alındı. Ayakta duruş ve yürüyüş sırasında baropodometri ve stabilometri değerlendirmeleri, korse öncesi ve korselemeden yedi gün sonra, korse ile tekrarlandı. Plantar kuvvet dağılımı, temas alanı, ayak açısı, ortalama ve maksimum basınçlar, adım uzunluğu, adım genişliği, kadans, yürüyüş hızı, vücut basınç merkezi uzunluğu, salınım hızı ve güven alanı kaydedildi.

Bulgular: Korseleme ayakta duruş sırasında, baropometri sonuçlarını etkilemedi (p>0,05). Sağ ayak ile karşılaştırıldığında, yürüyüş sırasında, korseli durumda korsesize göre, sol ayak plantar temas alanı fazlayken, ortalama ve maksimum basınçları azdı (p<0,05). Kadans, korseleme ile azaldı. Stabilometri sonuçlarında ise değişiklik gözlenmedi (p<0,05).

Sonuç: Spinal ortezleme, yürüyüş sırasında plantar basınç dağılımında daha fazla simetri yarattı. Ancak bununla birlikte, ortezleme, çift eğri paternli skolyozlarda, yürüyüşün zaman-mesafe karakteristiklerini değiştirerek yürüyüşü bozma eğilimindedir.