· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 202-206
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laminar Akım ve Uzay Giysisi Kullanılarak Yapılan Total Kalça Artroplastisi ve Total Diz Artoplastisinde Derin Periprostetik Enfeksiyon Oranları; Kısa Dönem Sonuçlar
Vahit Emre Özden, Göksel Dikmen, İsmail Remzi Tözün
Acıbadem Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: protez çevresi enfeksiyon, laminar hava akımı, uzay giysisi, cerrahi saha enfeksiyonu

Amaç: Laminar hava akımı (LHA) ile birlikte uzay giysisi kullanımının erken ve geç derin total kalça protezi (TKP) ve total diz protezi (TDP) enfeksiyonu üzerindeki etkilerini araştırmak.

Çalışma Planı: Şubat 2009 ve Ocak 2014 tarihleri arasında hastanemize başvuran 367 hastada yapılan 428 primer TKP (29 eş zamanlı bilateral, 32 sıralı bilateral) ve 127 hastada yapılan 211 primer TDP (68 eş zamanlı bilateral, 16 sıralı bilateral) geriye dönük olarak analiz edildi. LHA’ya sahip standart operasyon odası tüm TDP ve TKP olgularda, uzay giysisi ise TDP olgularında %100 ve TKP olgularında %99,06 oranında kullanıldı. Tüm operasyonlar kıdemli cerrah tarafından yapıldı. Vücut kitle indeksinin (BMI) 40 ve üzerinde olması, aktif sigara kullanımı, operasyon öncesi idrar kültüründe üreme ve burun sürüntüsünde taşıyıcılık olması, enfeksiyon riski açısından için enfekte olan ve olmayan hastalar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama olarak ilk operasyondan sonrasındaki takip süresi 36 ay (dağılım; 6–59 ay) idi. TKP sonrası geç enfeksiyon oranı %0,46 (n=2) ve erken enfeksiyon oranı %0,23 (n=1) olarak tespit edildi. TDP sonrasında erken enfeksiyon oranı %0,47 (n=1) olarak tespit edildi. TKP sonrasında sırası ile preoperatif burun sürüntüsünde pozitif kolonizasyon (p=0,27), asemptomatik bakteriüri ile idrar kültürü pozitifliği (p=1,0), BMI ≥40 olması (p=1,0), aktif sigara kullanımı (p=0,28) ve farklı yüzey seçeneklerinin kullanıldığı gruplarda (p=0,12) enfeksiyon görülme oranları arasında fark tespit edilemedi. Bilateral eş zamanlı ile sıralı uygulamalar arasında protez çevresi enfeksiyonu gelişme oranları arasında fark yoktu (p>0,05).

Çıkarımlar: Kliniğimizde LHA ve uzay giysisinin birlikte kullanılarak yapılan total eklem artroplastisi sonrası takiplerinde, derin enfeksiyon oranları literatür ile uyumlu olarak tespit edilmiş ve erken dönem enfeksiyonda literatürde daha önce belirtilen değerlerden daha düşük oranlar elde edilmiştir. LHA ile birlikte uzay giysisinin erken ve geç dönem periprostetik enfeksiyonu önlemedeki etkisini ortaya koymak için çok merkezli ve prospektif randomize kontrollü uzun takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.