· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
37 makale bulundu.
 • Ekstremite Açık Kırıklarında Komplikasyon ve Morbidite Oranları
       Nadir Şener
 • Mide Ülserli Hastalarda Endoskopi Tekrarı Akılcı Bir Yaklaşım mı?
       Murat Saruç1, Deniz Böler2, Mehmet Karaarslan1, Ümit İnce3, Kemal Raşa2, Cihan Uras2, Metin Çakmakçı2, Nurdan Tözün1
 • Ayaktan Tedavi Gören Kanser Hastalarının Kemoterapi Sırasında Uğraşı Seçimleri: Anket Çalışmasının Sonuçları
       Suna Çokmert1, Tuğba Yavuzşen2, İlkay Tuğba Ünek2
 • Kütle Spektrometrisinin Mikrobiyolojide Kullanımı
       Işın Akyar
 • İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Akım Sitometrisi ve İdrar Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkiler
       Işın Akyar1, Mustafa Serteser2, Gülçin Güldamla3, Sesin Kocagöz1, Tanıl Kocagöz1, İbrahim Ünsal2
 • Mortal Olmayan Spontan Hepatosellüler Karsinom Rüptürü Olgusu
       Gürhan Şişman, İbrahim Hatemi
 • Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Mide Metastazı: Olgu Sunumu
       Züleyha Çalıkuşu1, Banu Atalar2, Arzu Tiftikçi3, Gamze Uğurluer4, Özlem Er5, Süha Göksel6
 • Prostatın Musinöz Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
       Mustafa Yıldırım1, Dinç Süren2, Sevil Göktaş1, Utku Dönem Dilli1, Ruksan Çopuroğlu2, Muzaffer Eroğlu3, Cem Sezer2, Mustafa Yıldız1
 • Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Tümörler: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Mustafa Yıldırım1, Cem Parlak2, Mustafa Yıldız1, Nurullah Bülbüller3, Cem Sezer4, Çetin Kaya1, Dinç Süren4
 • Sinaptofizin Ekspresyonu Gösteren Bazaloid Skuamöz Hücreli Larenks Karsinom: Olgu Sunumu
       Uğur Yıldız1, Gökçe Şimşek2, Fulya Köybaşıoğlu3, Nihat Akçayöz4, Nergis Salman5, İstemihan Akın6
 • Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Kemoterapi
       Metin Sarıkaya1, Mustafa Yıldırım2, Funda Sarı1
 • Hipokalemik Paralizi ile Klinik Belirti Veren Adrenokortikal Karsinom Olgusu
       Serpil Salman, Özlem Sezgin Meriçliler, Gül Başaran
 • RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERLİ HASTALARDA SOLUNUM HAREKETLERİNİN KARŞI MEME DOZUNA ETKİSİ
       Evrim Tezcanlı1, Melahat Garipağaoğlu1, Öznur Şenkesen1, Halil Küçucük1, Evren Ozan Göksel1, Meriç Şengöz1, Işık Aslay2
 • Prostat Kanseri Rektum Metastazı
       Gamze Uğurluer1, Taner Arpacı2, Züleyha Çalıkuşu3, Tuğana Akbaş4, Meltem Serin1
 • Kanser, Kültür ve Hemşirelik
       Seda Pehlivan1,Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri
       Utku Dilli Dönem1, Mustafa Yıldırım2, Nilgün Gür3, Yeşim Çekin3, Sevil Göktaş1, Yasin Şahintürk4, Mustafa Yıldız1
 • Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar
       Ümit Aksoy Özcan
 • Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
       Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
 • High Mobility Group Box 1 ve Kanser
       Mustafa Yıldırım2, Dinç Süren3, Özlem Demirpençe4, Vildan Kaya1
 • SPİNAL EPİDURAL APSEYİ DÜŞÜNDÜREN SERVİKAL DİSK HERNİSİ
       İbrahim Sun1, Burcu Kasapoğlu2, Ali Genç1, Serdar Özgen1, Necmettin Pamir1
 • Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Mide Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler
       Vildan Kaya1, Aylin Fidan Korcum2, Mustafa Yıldırım3, Melek Gamze Aksu2, Hasan Mutlu4, Beyza Şirin Özdemir2, Ali Aydın Yavuz2
 • Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
 • KOLOREKTAL KANSER SEYRİ SIRASINDA İKİNCİ PRİMER OLARAK GELİŞEN ENDOMETRİAL STROMAL SARKOMA OLGUSU: LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Okan Kuzhan1, Hiiseyin Baloğlu2, Fatih Ağalar3, Fatih Güçer4, Kezban Berberoğlu5
 • Konjenital Bilateral Preauriküler Sinüs: Olgu Sunumu
       Mahmut Özkırış1, İbrahim Akın2, Reha Aydın2, Zeliha Kapusuz Gencer2, Levent Saydam2
 • Serviks Kanserli Hastalarda PET/BT Tetkikinde Primer Tümörün FDG Tutulum Derecesi ile Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişki
       Gamze Uğurluer1, Banu Atalar2, Hayriye Aslı Saran İkizler3, Nihat Sözer3, Mustafa Kibar4, Meltem Serin1, Enis Özyar2
 • MULTİPLE MYELOMLU YAŞLI HASTADA PLAZMASİTOMU TAKLİT EDEN MİDE ADENOKARSİNOMU
       Gülnür Görgün1, Alper Alp2, Mehmet Görgün3, Hüseyin Elbi4, Erdem Göker5
 • Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalığı ve Tarama Programı
       Ramazan Kozan1, Vehbi Yavuz Tokgöz2
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi
       Seher Erdoğan, Melek Urgun, Hatice Kaya, Belgin Yiğit, Mehmet Boşnak
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA YAYGIN (RİNOSEREBRAL VE PULMONER) İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYON TANISINDA RADYOLOJİK BULGULARIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
       Fatih Erbey1, İbrahim Bayram2, Erol Akgül3, Atila Tanyeli4
 • Sitoteknolog: Dünyadaki Durumu ve Türkiye’deki Gereksinim
       Emel Nacar
 • Anti-Kanser Etkiler Işığında D Vitamini ve Kanser
       İsmail Mücahit Alptekin
 • Laminar Akım ve Uzay Giysisi Kullanılarak Yapılan Total Kalça Artroplastisi ve Total Diz Artoplastisinde Derin Periprostetik Enfeksiyon Oranları; Kısa Dönem Sonuçlar
       Vahit Emre Özden, Göksel Dikmen, İsmail Remzi Tözün
 • Kanser Ağrısının Yönetiminde Opioidlerin Kullanımına Bağlı Gelişen Konstipasyonun Yönetimi
       Elif Sözeri, Sevinç Kutluturkan
 • Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Erken ve Geç Dönemdeki Semptomların Kontrolü
       Kamile Kırca1, Sevinç Kutlutürkan2
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren 15-49 Yaş Arası Kadınların Perine Bakımı Uygulamalarının İncelenmesi
       Afife Yurttaş1, Ümran Gültekin2, Serap Ejder Apay3
 • Palyatif Bakımda Cinsel Sağlık
       Anahit Coşkun1, Nebahat Özerdoğan2
 • NAZOFARENKS KANSERLİ OLGULARDA RADYOTERAPİ SONRASI MASTİKATÖR KASLARDA VE PAROTİS BEZLERİNDE GELİŞEN DEĞİŞİKLİKLERİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Taner Arpacı1, Gamze Uğurluer2, Gülhan Örekici3, Tuğana Akbaş1, Meltem Serin2
 •